CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ del WEB del VAPORSAMPERE www.vaporsampere.com VAPOR SAMPERE S.L (a partir d'ara VAPOR SAMPERE ) amb domicili SALLARES I PLA 3 BJS 08202 - SABADELL amb CIF B08679805 representada per SERGI SAMPERE GIMENEZ posa a diposició a la seva web www.vaporsampere.com determinats continguts de caràcter informatiu de les seves activitats. Les presents condicions generals es regeixen única i exclusivament a l'ús de l'espai web del VAPOR SAMPERE per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals s'exposen a l' USUARI a l'espai web www.vaporsampere.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades als formularis existents, per a ser llegides, impreses, arxivades i acceptades a través d'internet, no podent l'USUARI introduïr les seves dades de manera efectiva sense produïr-se l'acceptació. L'accés a l'espai web del VAPOR SAMPERE implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma entendre en la seva totalitat. L'USUARI es compomet a no utilitzar l'espai web i els serveis que s'ofereixen per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals. PRIMERA.- L'espai web d'VAPOR SAMPERE ha estat realitzat per una banda amb la finalitat de posar a disposició de tercers informació sobre les seves activitats i poder contactar amb VAPOR SAMPERE per a sol.licitar informació addicional i, per l'altre posar a disposició dels USUARIS la possibilitat de comprar productes que s'hi ofereixin. La sol.licitut dels serveis o articles que s'ofereixen en compra a l'espai web es regiràn per les condicions generals de contractació específiques. SEGONA.- CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ 2.1.- La utilizació de l' espai web del VAPOR SAMPERE no comporta la obligació d' inscripció de l' USUARI, a no ser que l'USUARI desitgi utilitzar la base de dades d'articles existents a www.vaporsampere.com on serà precís que es registri emplenant un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i utilització de l'espai web es regeixen esctrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l' USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intelectual, etc. Expressament VAPOR SAMPERE prohibeix els següents: 2.1.1.- Realitzar accions que puguin produïr a l'espai web o a través del mateix per qualsevol mètode, qualsevol tipus de dany als sistemes del VAPOR SAMPERE o a tercers. 2.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors a la xarxa ("mail bombing"). 2.2.- VAPOR SAMPERE podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu espai web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o les presents condicions generals- veure clàusula cinquena. TERCERA.- CONTINGUTS: Els continguts incorporats en aquest espai web han estat elaborats i inclosos per: 3.1.- VAPOR SAMPERE utilizant fonts internes i externes de tal manera que VAPOR SAMPERE únicament es fa responsable dels continguts elaborats de forma interna. 3.2.- VAPOR SAMPERE es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu espai web. QUARTA.- RESPONSABILITAT.- 4.1.- VAPOR SAMPERE en ningún cas serà responsable de: 4.1.1.- Les errades i incidències que es pogueren ocasionar en les comunicacions, borrat o transmissions incomplertes de manera que no es garantitza que els serveis de l' espai web estiguin constantment operatius. 4.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers pogueren ocasionar a l'espai web. 4.1.3.- De les condicions o característiques dels articles que s'oferten a l'espai web. VAPOR SAMPERE simplement posa en contacte a empreses i professionals que oferten o demanden aquests articles però no es responsabilitza de les negociacions o acords posteriors que realitzin aquestes empreses o professionals, quedant única i exclusivament la bona marxa de la compraventa en mans dels USUARIS. 4.2.- VAPOR SAMPERE es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discreccional i amb caràcter definitiu o temporal fins a assegurar l'efectiva responsabilitat dels danys que es pogueren ocasionar. Així mateix, VAPOR SAMPERE col.laborarà i notificarà a la autoritat competent aquestes incidències en el moment en que en tingui coneixement de que els danys ocasionats constitueixin qualsevol activitat il.lícita. 4.3.- VAPOR SAMPERE assumeix les responsabilitats que es puguin derivar de la prestació dels serveis que ofereix en els límits i tal com s'especifica en les diferents condicions generals de Contratactació dels serveis que es posen a disposició de l' USUARI. CINQUENA.- DRETS D'AUTOR I MARCA.- Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol medi de la marca VAPOR SAMPERE , que inclou tant el nom com el logotip, a no ser que es tingui consentiment exprés del VAPOR SAMPERE. Queden reservats tots els drets. A més, l'espai web del VAPOR SAMPERE -els continguts propis, la programació i el disseny de l' espai web- es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels anomentats elements protegits a no ser que es tingui consentiment del VAPOR SAMPERE. SISENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resol.lució de controversia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els jutjats de SABADELL renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre que li pogués correspondre. SETENA.- En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nula, la resta de clàusules seguiràn vigents i s'interpretaràn tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat de la mateixa de les presents condicions. VAPOR SAMPERE podrà no exercir algún dels drets i facultats conferits en aquest document, el que no implicarà en ningún cas la renúncia als mateixos, a no ser que VAPOR SAMPERE ho reconegui expressament.